فصلنامه فیزیک اتمی و مولکولی

 

 

 

    نام دانشکده : علوم پایه 

     رتبه علمی : علمی - پژوهشی 

     مدیر مسئول : دکتر حسن فرخ پیام 

    سردبیر : دکتر رسول ملک فر  

    مدیر داخلی : دکتر لاله فرهنگ متین

   

    فصلنامه دانش شناسی
 

 

  

    نام دانشکده : علوم انسانی

    رتبه علمی : علمی - پژوهشی   

    مدیر مسئول : دکتر موسی مجیدی  

    سردبیر : دکتر زهرا اباذری  

    مدیر داخلی : دکتر زهره میرحسینی

 


    فصلنامه زمین

 

 

    نام دانشکده : علوم پایه
    رتبه علمی : علمی - پژوهشی
    مدیر مسئول : دکتر بهرام عکاشه
    سردبیر : دکتر بهرام عکاشه   

     مدیر داخلی : پیمان صمدی

 

 


    فصلنامه دانش میکروب شناسی

 

 

    نام دانشکده : علوم زیستی
    رتبه علمی : علمی - پژوهشی
    مدیر مسئول : دکتر مسعود امامی
    سردبیر : دکتر آنیتا خنافری
    مدیر داخلی : دکتر فرزانه حسینی

  


  

    فصلنامه زیست شناسی تکوینی

 

 

    نام دانشکده : علوم زیستی
    رتبه علمی : علمی - پژوهشی
    مدیر مسئول : دکتر صدیقه اربابیان
    سردبیر : دکتر احمد مجد
    مدیر داخلی : دکتر گلناز تجدد

 

 


 

    فصلنامه TEFLL

 

 

    نام دانشکده : زبان های خارجی
    رتبه علمی : علمی - پژوهشی
    مدیر مسئول : دکتر مژگان رشتچی
    سردبیر : دکتر حسین وثوقی
    مدیر داخلی : دکتر ارشیا کیوانفر

 


فصلنامه پژوهش های علوم و فنون دریایی

 

 

    نام دانشکده : علوم و فنون دریایی
    رتبه علمی : علمی - پژوهشی
    مدیر مسئول : دکتر پریسا نجات خواه معنوی
    سردبیر : دکتر عبدالرحیم وثوقی
    مدیر داخلی : افتخار شیروانی مهدوی

 

 


نشریه پژوهش های کاربردی در شیمی

 

 

    نام دانشکده : شیمی
    رتبه علمی : علمی - پژوهشی
    مدیر مسئول : دکتر حمیدرضا آقابزرگ
    سردبیر : دکتر سعید تقوایی
    مدیر داخلی : دکتر فرشته مطیعی

 

 


مجله تخصصی شیمی تجزیه ایران

  

    نام دانشکده : شیمی
 
   مدیر مسئول : دکتر امیر عبدا.. مهرداد شریف
    سردبیر : دکتر حسین غفوریان
    مدیر داخلی : محمد رضا کاشفی الاصل